FANDOM


Ami Ami là một trái kiểu paramecia.Cho phép người dùng sản xuất lưới từ cơ thể họ nó được ăn bởi largo,sức mạnh đầu tiên được chứng minh bởi largo.Trái cây này mang đến cho người dùng khả năng sản xuất lưới dính,mặc dù là lưới cơ bản nhất mà người dùng có thể sản xuất

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.