566dd22923fa8683dc0eb917918f3627dea9fd01r1-712-1064v2 hq.jpg

Im (イム, Imu?)  

Ông là vị vua tuyệt đối của chính phủ thế giới ngay cả trên Gorosei cho đến nay được cho là những người có quyền lực tuyệt đối.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.