FANDOM


566dd22923fa8683dc0eb917918f3627dea9fd01r1-712-1064v2 hq

Im (イム, Imu?)  

Ông là vị vua tuyệt đối của chính phủ thế giới ngay cả trên Gorosei cho đến nay được cho là những người có quyền lực tuyệt đối.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.