FANDOM


莉佳是住在謝爾茲鎮的女孩。目前是海軍第153支部的食堂女侍。

外貌 編輯

Rika Anime Concept Art

莉佳动画概念图


參加資料 編輯

  1. ONE PIECE漫畫和動畫 — 1 卷 3話2集
  2. ONE PIECE漫畫SBS87卷, 生日投稿

站內導航 編輯

[查看 · 編緝 · ?]
謝爾茲鎮
居民: 莉佳  •  莉莉佳  •  蒙卡   •  贝鲁梅伯   •  克比   •  梨帕  •  罗卡克  •  Ukkari  •  Soro 
地点: Food Foo  •  153支部
相关条目
篇章: 冒险的黎明篇
封面连载: 克比与贝鲁梅伯的奋斗日记  •  来自全世界的甲板
特别篇: 东海特别篇
[查看 · 編緝 · ?]
廚師
原作: 賓什莫克·香吉士  •  哲普  •  帕蒂  •  卡尔涅  •  Yoshimoto  •  蒂菈歌坦  •  Hewitt  •  柯妲  •  Kyuji  •  瓦杰  •  萨吉  •  夏洛特·羅拉  •  小八  •  莉佳  •  Raki  •  夏洛特·普琳  •  夏洛特·雪紡  •  珂賽特  •  苏特罗慎  •  WCI 31 (Buche)  •  戈柏
非原作: Ganzo  •  Carmen  •  Eccoli  •  Shutai  •  Tajio  •  Jessica  •  Shinpachi  •  Billy  •  Tom  •  Marley Brothers  •  Kotetsu  •  Banban  •  Mitsuboshi  •  Panz Fry
能力
惡魔果實: 记忆果实  •  Kuku Kuku no Mi
攻擊技術: 黑足踢技  •  六刀流  •  拉面拳法  •  Hanayome Bujutsu  •  霸气
武器技術: Raid Suit  •  Walker
相關文章
術語: 食物  •  飲品
其他: 餐館
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。