FANDOM


11卷標題為《東方藍最壞的惡人》,其他翻譯有《东面头号的恶人》、《东海第一恶人》、《東海頭號惡人》。

扉頁與內頁繪圖 編輯

作者的話 編輯

章節 編輯

  • 91話「飛鏢 (DARTS Dātsu?, DARTS)
  • 92話「幸福 (幸せ Shiawase?)
  • 93話「一路向下掉 (下へまいります Shita e Mairimasu?, 小人下来了、中譯:到最下面去)
  • 94話「第二個人 (2人目 Futarime?, 第二人)
  • 95話「轉吧,風車 (まわれ風車 Maware Kazaguruma?, 旋转风车)
  • 96話「東方藍最壞的惡人 (東一番の悪 Higashi Ichiban no Waru?, 东面的头号恶人、港譯:東海頭號惡人)
  • 97話「三代鬼徹 (三代鬼徹 Sandai Kitetsu?, 第三代鬼彻)
  • 98話「烏雲 (暗雲 An'un?, 黑云)
  • 99話「魯夫死了 (ルフィが死んだ Rufi ga Shinda?, 路飞要死了)

SBS 編輯

單行本修正 編輯

軼事 編輯

參考資料 編輯

站內導航 編輯

[查看 · 編緝 · ?]
漫畫單行本
漫畫單行本: 1卷  •  2卷  •  3卷  •  4卷  •  5卷  •  6卷  •  7卷  •  8卷  •  9卷  •  10卷  •  11卷  •  12卷  •  13卷  •  14卷  •  15卷  •  16卷  •  17卷  •  18卷  •  19卷  •  20卷  •  21卷  •  22卷  •  23卷  •  24卷  •  25卷  •  26卷  •  27卷  •  28卷  •  29卷  •  30卷  •  31卷  •  32卷  •  33卷  •  34卷  •  35卷  •  36卷  •  37卷  •  38卷  •  39卷  •  40卷  •  41卷  •  42卷  •  43卷  •  44卷  •  45卷  •  46卷  •  47卷  •  48卷  •  49卷  •  50卷  •  51卷  •  52卷  •  53卷  •  54卷  •  55卷  •  56卷  •  57卷  •  58卷  •  59卷  •  60卷  •  61卷  •  62卷  •  63卷  •  64卷  •  65卷  •  66卷  •  67卷  •  68卷  •  69卷  •  70卷  •  71卷  •  72卷  •  73卷  •  74卷  •  75卷  •  76卷  •  77卷  •  78卷  •  79卷  •  80卷  •  81卷  •  82卷  •  83卷  •  84卷  •  85卷  •  86卷  •  87卷  •  88卷  •  89卷  •  90卷  •  91卷  •  92卷  •  93卷  •  94卷  •  95卷  •  96卷
特別漫畫單行本: 0卷  •  1000卷  •  777卷  •  794卷  •  333卷
相關欄位: SBS  •  騙人布海賊團畫廊  •  摺頁

惡龍領域篇

漫畫章節
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
單行本卷數
8 9 10 11
動畫劇集
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44
特別篇
娜美特別篇東海特別篇

羅格鎮篇

漫畫章節
96 97 98 99 100
單行本卷數
11 12
動畫劇集
45 46 47 48 49 50 51 52 53
特別篇
東海特別篇
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。