FANDOM


章回目錄編輯

  • 45話「風雨前的寧靜 (嵐前 Arashi Mae?, 暴风雨前夕)
  • 46話「不請自來的客人 (招かれざる客 Manekarezaru Kyaku?, 不速之客)
  • 47話「海賊艦隊提督「首領.克利克」 (海賊艦隊提督「首領・クリーク」 Kaizoku Kantai Teitoku "Don Kurīku”?)
  • 48話「還是放棄那條航路吧 (その航路、やめときな Sono Kōro, Yametoki na?, 放弃那条航道)
  • 49話「暴風雨 ( Arashi?, 风暴)
  • 50話「各自的道路 (己々が路 Onoono ga Michi?, 各走各路)
  • 51話「羅羅亞.索隆葬身海底 (ロロノア・ゾロ海に散る Roronoa Zoro Umi ni Chiru?, 罗洛亚 • 卓洛散于海上)
  • 52話「發誓 (誓い Chikai?, 誓言)
  • 53話「沙巴卡西亞一號 (サバガシラ1号 Sabagashira Ichi-Gō?, 青花鱼头一号)

封面人物編輯

義大利黑幫風的草帽一夥。

相關編輯

巴拉蒂篇

漫畫章節
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68
單行本卷數
5 6 7 8
動畫劇集
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30
特別篇
東海特別篇羅羅亞·索隆葬身海上
[查看 · 編緝 · ?]
漫畫單行本
漫畫單行本: 1卷  •  2卷  •  3卷  •  4卷  •  5卷  •  6卷  •  7卷  •  8卷  •  9卷  •  10卷  •  11卷  •  12卷  •  13卷  •  14卷  •  15卷  •  16卷  •  17卷  •  18卷  •  19卷  •  20卷  •  21卷  •  22卷  •  23卷  •  24卷  •  25卷  •  26卷  •  27卷  •  28卷  •  29卷  •  30卷  •  31卷  •  32卷  •  33卷  •  34卷  •  35卷  •  36卷  •  37卷  •  38卷  •  39卷  •  40卷  •  41卷  •  42卷  •  43卷  •  44卷  •  45卷  •  46卷  •  47卷  •  48卷  •  49卷  •  50卷  •  51卷  •  52卷  •  53卷  •  54卷  •  55卷  •  56卷  •  57卷  •  58卷  •  59卷  •  60卷  •  61卷  •  62卷  •  63卷  •  64卷  •  65卷  •  66卷  •  67卷  •  68卷  •  69卷  •  70卷  •  71卷  •  72卷  •  73卷  •  74卷  •  75卷  •  76卷  •  77卷  •  78卷  •  79卷  •  80卷  •  81卷  •  82卷  •  83卷  •  84卷  •  85卷  •  86卷  •  87卷  •  88卷  •  89卷  •  90卷  •  91卷  •  92卷  •  93卷  •  94卷  •  95卷  •  96卷
特別漫畫單行本: 0卷  •  1000卷  •  777卷  •  794卷  •  333卷
相關欄位: SBS  •  騙人布海賊團畫廊  •  摺頁
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。